Klasy abstrakcyjne w Pythonie

Klasy abstrakcyjne są przeznaczone do wydzielenia funkcjonalności, która będzie następnie implementowana w klasach, które dziedziczą po klasie abstrakcyjnej.

Przypuśćmy, że mamy klasę Employee opisującą pracownika oraz klasę Manager, która jest klasą potomną względem klasy Employee. Chcemy utworzyć nową klasę Intern, która będzie opisywać osoby odbywające staż w firmie. Klasa Intern nie należy do wcześniej utworzonych klas Employee oraz Manager, jednak dzieli z nimi pewne atrybuty i metody.

W celu wydzielenia wspólnej funkcjonalności dla wszystkich powyższych klas tworzę klasę Person, która będzie zawierać metodę init() oraz metodę get_full_name(). Będą to metody abstrakcyjne. tzn.

import abc
class Person(abc.ABC):
  ''' Abstract Person class '''

  @abc.abstractmethod
  def __init__(self, first, last):
    self.first = first
    self.last = last

  @abc.abstractmethod
  def get_full_name(self):
    pass

Przykładowo klasa Employee będzie implementować powyższą klasę abstrakcyjną:

class Employee(Person):
  ''' Sample Employee class '''

  def __init__(self, first, last, salary):
    super().__init__(first, last)
    self.salary = salary

  def get_full_name(self):
    return f'{self.__class__.__name__}: {self.first} {self.last}'

Próba utworzenia instancji z klasy abstrakcyjnej Person zakończy się natomiast wyrzuceniem wyjątku TypeError.

Również nie zaimplementowanie wszystkich metod abstrakcyjnych w klasie potomnej powoduje wyjątek TypeError.

Colorama – zmiana kolorów w konsoli

Dzięki pakietowi Colorama można zmieniać kolor czcionki i tła w konsoli.

Pakiet instalujemy standardowo:

pip install colorama

I importujemy go w programie:

import colorama

albo konkretnie wymagane metody np.

from colorama import Fore, Back, Style

Na początku należy wywołać funkcję init(), podając ewentualne parametry do funkcji np. podanie parametru autoreset=True powoduje, że po każdym wyświetleniu tekstu z wybranym kolorowaniem zostają przywrócone wartości domyślne. Jeżeli jednak chcemy wyświetlić więcej tekstów sformatowanych przy użyciu wybranego stylu, to możemy nie podawać parametru autoreset=True, a zamiast tego, aby przywrócić wartości domyślne wyświetlania należy podać użyć:

print(Style.RESET_ALL)

Na przykład, aby wyświetlić kolorowanie linii w programie wyświetlającym szczegółowe dane o tankowaniach konkretnego pojazdu (wczytanego z najnowszego pliku *.xlsx z programu flotowego) można wpisać:

for key, value in cars_group['Ilość']:
  if choice.upper() in key:
    print(colorama.Fore.YELLOW + '>>>Tankowania dla pojazdu: ' + key)
    total = 0
    line = 0
    for i, v in zip(value.index, value.values):
      fuel_descr_str = f"{self.df.loc[i, 'Data']:%d-%m-%Y}"\
         f" {v} ltr"\
         f" (Cena NETTO: {self.df.loc[i, 'Cena netto']:.2f} PLN)"
      total +=v
      if (line % 2) == 1:
        print(colorama.Fore.BLACK +
                  colorama.Back.WHITE +
                  fuel_descr_str)
      else:
        print(fuel_descr_str)
      line +=1 
  print(f'>>>Suma tankowań dla {key}: {total} ltr')

Efekt końcowy przedstawia się następująco:

Chwila relaksu

Przedstawiam dwa rozwiązania do najciekawszych zadań ze wspaniałego kursu o programowaniu w języku Python z bloga FLYNERD, który szczerze polecam.

Zadanie 1
Napisz program, który dla 10 kolejnych liczb naturalnych wyświetli sumę poprzedników.
Oczekiwany wynik: 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, 45, 55

Moje rozwiązanie:

[x+ sum(range(1, x)) for x in range(1, 11)]

Zadanie 5
Spróbuj wyświetlić choinkę z trójkątów w taki sposób, aby każdy poziom choinki był o 1 wiersz dłuższy:

#
##
#
##
###
#
##
###
####

Moje rozwiązanie:

list = [[a*'#' for a in range(1, 10)][0:x] for x in range(2, 5)]
for element in list:
  for item in element:
    print(item)

Narzędzie konsolowe dla Flaska

Moje narzędzie do tworzenia bazy danych, konta administratora i uruchamiania serwera.

kod pliku manage.py

from sys import argv
from getpass import getpass
from app_name import create_app, db, bcrypt
from app_name.config import Config, ConfigProduction, ConfigTesting
from app_name.auth.models import User

app = create_app(Config) 


def create_db():
  app.app_context().push()
  db.create_all()

def create_admin():
  app.app_context().push()
  username = input('Enter admin name: ')
  email = input('Enter admin email: ')
  password = getpass('Enter admin password: ')
  confirm_password = getpass('Retype admin password: ')
  # Simple validation here:
  if '' in (username, email, password, confirm_password): raise ValueError('Empty value occurred')
  if password != confirm_password: raise ValueError("Passwords don't match")
  if User.query.filter_by(username=username).first(): raise ValueError('User already exists in db')

  hashed = bcrypt.generate_password_hash(password).decode('utf-8')
  admin = User(username=username, email=email, password=hashed, admin=True, confirmed=True)
  db.session.add(admin)
  db.session.commit()


if __name__ == '__main__':
  if len(argv) == 2:
    _, command = argv
    if command == 'run': app.run()
    if command == 'create_db': create_db()
    if command == 'create_admin': create_admin()

  else:
    print('Invalid command.')

Dane z XML do DataFrame #3

W artykule opiszę jak wczytać dane z pliku XML do obiektu DataFrame przy użyciu modułu minidom – minimalnej implementacji modelu DOM.

Pliki projektu są do pobrania: >>tutaj<<

Używany jest identyczny plik XML, jaki opisałem we wcześniejszym wpisie.

Oprócz xml.dom.minidom używam jeszcze podobnie jak poprzednio moduł pandas oraz klasę defaultdict z modułu collections.

Przy użyciu menadżera kontekstu otwieram plik XML, który zostaje wczytany i z którego utworzony jest dokument DOM.

W utworzonym dokumencie wyszukuję listę elementów z pliku XML o nazwie person i po kolei wszystkie pobieram dla każdego z nich wartość atrybutu id, który zapisuję w słowniku persons. Ponadto dla każdego tagu potomnego tj. position, first_name, last_name itp. zapisuję jego wartość.

Tak utworzony słownik persons jest podawany jako argument przy tworzeniu obiektu ramki DataFrame.

kod źródłowy:

import xml.dom.minidom
from collections import defaultdict
import pandas as pd

persons = defaultdict(list)
with xml.dom.minidom.parse(open('persons.xml')) as tree:
  persons_list = tree.getElementsByTagName('person')
  for person in persons_list:
    persons['id'].append(person.getAttribute('id'))
    for tag in ('position', 'first_name', 'last_name', 'email', 'salary'):
      persons[tag].append(person.getElementsByTagName(tag)[0].firstChild.data)


df = pd.DataFrame(persons, columns=persons.keys()).set_index('id')
df['salary'] = df['salary'].astype(float)
print(df.sort_values(by='salary', ascending=False))

Dane z XML do DataFrame #2

W artykule opiszę jak wczytać dane z pliku XML do obiektu DataFrame przy użyciu modułu xml.sax.

Pliki projektu są do pobrania: >>tutaj<<

Używany jest identyczny plik XML, jaki opisałem we wcześniejszym wpisie.

Oprócz xml.sax używam jeszcze podobnie jak poprzednio moduł pandas oraz klasę defaultdict z modułu collections.

Pierwszym etapem przy odczycie danych z pliku XML przy użyciu SAX jest implementacja własnej klasy, która dziedziczy po klasie ContentHandler(). Klasa handlera przesłania trzy metody bazowej klasy: metodę startElement(), która wywoływana jest przy rozpoczęciu odczytu kolejnego taga, metodę characters(), która odczytuje wartości zapisane dla poszczególnego elementu oraz metodę endElement(), która jest wywoływana po zakończeniu odczytu odpowiedniego tagu. Oprócz tego w metodzie __init__() tworzę egzemplarz słownika, w którym będą zapisywane dane odczytane z pliku XML.

W metodzie startElement() definiuję atrybut klasy o nazwie tag, a także jeśli przetwarzanym tagiem jest ‘person’ zapisuję numer id dla osoby.

Następnie w metodzie characters() zapisuję wartości przechowywane w poszczególnych elementach jako odpowiednie zmienne klasy.

W metodzie endElement() zapisuję pobrane wartości do słownika persons.

Parsowanie pliku XML za pomocą modułu xml.sax polega na wywołaniu metody make_parser(), która zwraca instancję parsera. Następnie do utworzonego parsera jest jako argument funkcji setContentHandler przypisywana jest instancja handlera – w tym przypadku klasy PersonsHandler.

Następnie wywoływana jest metoda parse(), która dokonuje parsowania źródłowego dokumentu XML.

Zmienna persons przechowuje wartości słownika utworzonego przez handlera i ten słownik jest podawany jako parametr przy tworzeniu ramki DataFrame.

kod źródłowy:

import xml.sax
from collections import defaultdict
import pandas as pd

class PersonsHandler(xml.sax.ContentHandler):
  def __init__(self):
    self.persons = defaultdict(list)
  def startElement(self, tag, attr):
    self.tag = tag
    if tag == 'person':
      self.persons['id'].append(attr['id'])
      
  def characters(self, content):
    if content.strip():
      if self.tag == 'position': self.position = content
      elif self.tag == 'first_name': self.first_name = content
      elif self.tag == 'last_name': self.last_name = content
      elif self.tag == 'email': self.email = content
      elif self.tag == 'salary': self.salary = content
  
  def endElement(self, tag):
    if tag == 'position': self.persons['position'].append(self.position)
    elif tag == 'first_name': self.persons['first_name'].append(self.first_name)
    elif tag == 'last_name': self.persons['last_name'].append(self.last_name)
    elif tag == 'email': self.persons['email'].append(self.email)
    elif tag == 'salary': self.persons['salary'].append(self.salary)

parser = xml.sax.make_parser()
parser.setContentHandler(PersonsHandler())
parser.parse(open('persons.xml'))
persons = parser.getContentHandler().persons


df = pd.DataFrame(persons, columns=persons.keys()).set_index('id')
df['salary'] = df['salary'].astype(float)
print(df.sort_values(by='salary', ascending=False))

Dane z XML do DataFrame #1

W artykule opiszę jak wczytać dane z pliku XML do obiektu DataFrame przy użyciu modułu xml.etree.ElementTree.

Pliki projektu są do pobrania: >>tutaj<<

Przykładowy plik XML będzie opisywał osoby zatrudnione w firmie i będzie miał następującą postać:

<persons>
  <person id="">
    <position></position>
    <first_name></first_name>
    <last_name></last_name>
    <email></email>
    <salary></salary>
  </person>
</persons>

Dla każdej osoby, która posiada unikalny atrybut id zapisane są następujące dane: stanowisko, imię, nazwisko, email i wynagrodzenie.

Na początek importuję niezbędne moduły tj. xml.etree.ElementTree do parsowania dokumentu XML. Z modułu collections importuję defaultdict, który będzie przechowywał listy zawierające imiona, nazwiska , wynagrodzenia itd., który to słownik podaję następnie jako argument klasy DataFrame.

import xml.etree.ElementTree as et
from collections import defaultdict
import pandas as pd

W kolejnym wierszu tworzę słownik, który będzie przechowywał dane o pracownikach pozyskane z pliku XML:

persons = defaultdict(list)

Następnie wczytuję plik XML i pobieram element nadrzędny – root – persons, a następnie dla każdego elementu podrzędnego – person pobieram wartość jego atrybutu id, a także wartości jego elementów: position, first_name, last_name itd. Każda z tych wartości jest dodawana jako kolejny element odpowiedniej listy słownika.

tree = et.parse("persons.xml")
root = tree.getroot()
for child in root:
  id = child.attrib.get('id')
  position = child.find('position').text
  first_name = child.find('first_name').text
  last_name = child.find('last_name').text
  email = child.find('email').text
  salary = child.find('salary').text
  
  persons['id'].append(id)
  persons['position'].append(position)
  persons['first_name'].append(first_name)
  persons['last_name'].append(last_name)
  persons['email'].append(email)
  persons['salary'].append(salary)

Tak utworzony słownik podaję jako argument do tworzonego obiektu ramki, przy czym jako nazwy kolumn podaję nazwy kluczy słownika, a jako indeks ramki podaję kolumnę id.

Następnie typ danych kolumny salary zmieniam na float, aby posortować ramkę względem malejących wartości z tej kolumny. Ewentualnie konwersji na float można by dokonać przy tworzeniu obiektu DataFrame podając dodatkowo argument dtype.

Raport tankowań z pliku xlsx do Pandas + obsługa zasobów (zlokalizowanych napisów)

Pliki źródłowe programu wraz z przykładowym raportem ze stacji paliwowej można znaleźć >>tutaj<<

Klasa Reports posiada trzy metody: __init__(), load_resources() oraz my_parser().

W metodzie __init__() odczytywane są wszystkie pliki z katalogu Data, które mają rozszerzenie xlsx. Ostatnio dodany plik z tej listy plików jest wczytywany – utworzony jest obiekt ramki pandas.

W metodzie load_resources() wczytuję zlokalizowane łańcuchy znaków w zależności od locale użytkownika. Jeśli brak jest odpowiedniego pliku, wczytywana jest wersja z komunikatami w języku angielskim.

W metodzie my_parser() dokonuję sumowania pobranego paliwa z podziałem na pojazdy. W razie rozbieżności z dokumentami źródłowymi można wyświetlić szczegółową listę tankowań dla konkretnego pojazdu.

kod źródłowy skryptu: main.py

import os
import glob
import locale
import calendar
import pandas as pd
import importlib_resources


class Reports:
	
  def __init__(self):
    self.load_resources()
    script_dir = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
    data_dir = os.path.join(script_dir, 'Data')
    list_of_files = glob.glob(os.path.join(data_dir, '*.xlsx'))
    latest_file = max(list_of_files, key=os.path.getctime)
    path_to_file = os.path.join(data_dir, latest_file)
    self.df = pd.read_excel(path_to_file)
    self.my_parser()
  
  def load_resources(self):
    self.locale, encoding = locale.getdefaultlocale()
    r = importlib_resources.files('Resources')
    try:
      r_strings = (r / f'strings_{self.locale}.txt').read_text(encoding='utf-8').splitlines()
    except:
      r_strings = (r / f'strings_en_US.txt').read_text(encoding='utf-8').splitlines()
      self.locale = 'en_US'
    self.r_str = dict(x.split(':') for x in r_strings)


  
  def my_parser(self):
    os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')
    print()
    f_date = self.df['Date'].min()
    l_date = self.df['Date'].max()

    with calendar.different_locale(self.locale):
      print(self.r_str['title'], f'({f_date.day} - {l_date.day} {calendar.month_abbr[int(l_date.month)]} {l_date.year})')
    self.df['Amount'] = self.df['Amount'].astype(str)
    self.df['Amount'] = self.df['Amount'].str.replace(',', '.')
    self.df['Amount'] = self.df['Amount'].astype(float)
    print()
    print(self.r_str['fuel_total'], self.df['Amount'].sum())
    cars_group = self.df.groupby('Registration number')
    print()
    # print(cars_group['Amount'].sum()) #standard output
    for item in zip(cars_group.groups, cars_group['Amount'].sum().values):
      name, value = item
      print(f'{name}  {value}')


    print()
    while True:
      choice = input(self.r_str['choice'] + ': ')
      os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')
      if choice == '/q': raise SystemExit
      if choice == '/m': self.my_parser()
      for key, value in cars_group['Amount']:
        if choice.upper() in key:
          print(self.r_str['refueling'], key)
          total = 0
          for i, v in zip(value.index, value.values):
            print(f"{self.df.loc[i, 'Date']}  {v}")
            total +=v
          print(self.r_str['ref_sum'] + f' {key}: {total}')
          print()


if __name__ == "__main__":
  reports = Reports()

Krótki skrypt do obróbki danych z pliku Excela

W bieżącym wpisie opiszę skrypt, który wczytuje dane z listy tankowań w nowszym formacie MS Excel – xlsx.

Skrypt sumuje zakupione paliwo w danym okresie, następnie wyświetla, jaką ilość paliwa zatankowano do poszczególnych pojazdów. W razie rozbieżności z danymi źródłowymi – kartami kierowcy, można wyświetlić szczegółową listę tankowań dla konkretnego pojazdu.

Katalog ze skryptem zawiera również podkatalog “Dane”, w którym umieszczam pliki kolejnych list tankowań.

W pliku Excela komórki pierwszego wiersza definiują nazwy poszczególnych kolumn z danymi m.in. “Ilość” – określa ile paliwa zatankowano podczas jednego tankowania, “Data” – określa datę tankowania, “Numer rejestracyjny” – zawiera numer rejestracyjny pojazdu.

Skrypt zawiera jedną klasę Reports, która zawiera dwie metody: __init__() oraz parser().

W metodzie __init__() określam kolejno katalog, w którym jest umieszczony skrypt main.py i wartość tą przypisuję do zmiennej script_dir. Następnie definiuję zmienną data_dir, która zawiera ścieżkę do podkatalogu “Dane”, który zawiera pliki *.xlsx z danymi. Z plików tych jest sporządzana lista plików, z której jest wybierany najnowszy plik. Dane z najnowszego pliku są wczytywane jako obiekt ramki pandas, który to jest przypisane jako atrybut klasy – zmienna self.df, dzięki czemu obiekt ten będzie dostępny także dla innych metod klasy, gdy metoda __init__() zakończy swoje działanie. Następnie jest wywoływana metoda parser().

W metodzie parser() na początku czyszczę terminal z poprzednich wpisów:

os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')

W zależności od systemu, na którym jest uruchamiany skrypt wykonywana jest komenda cls – dla Windows lub clear dla Linux lub MacOS.

Następnie definiuję dwie zmienne: f_date oraz l_date, które przechowują daty odpowiednio pierwszego i ostatniego tankowania na liście tankowań. W kolejnym wierszu wyświetlam nagłówek zestawienia, a następnie zamieniam znak przecinka z danych z kolumny “Ilość” – separatora części dziesiętnej na znak kropki.

Całe pobrane paliwo na wszystkie samochody obliczam za pomocą:

self.df['Ilość'].sum()

W nieskończonej pętli while pobieram tekst zawierający dowolny fragment numeru rejestracyjnego lub “/q” – wyjście za pomocą wywołania wyjątku SystemExit lub “/m” – powrót do głównego zestawienia za pomocą wywołania metody self.parser().

W pętli – for key, value in cars_group[‘Ilość’]: w kolejnych iteracjach sprawdzane jest, czy wybrany fragment tekstu wpisanego przez użytkownika (po zmianie na wielkie litery) jest obecny w numerze rejestracyjnym pojazdu. Jeśli powyższy warunek jest spełniony to zostają wyświetlone wszystkie daty i ilości tankowań. Oprócz wszystkich tankowań dla wybranego pojazdu, wyświetlane jest także podsumowanie zatankowanych litrów dla pojazdu.

#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-
'''
@ author: Sławomir Kwiatkowski
@ date: 2019.10.11
'''

import os
import glob
import pandas as pd


class Reports:
	
  def __init__(self):
    script_dir = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
    data_dir = os.path.join(script_dir, 'Dane')
    list_of_files = glob.glob(os.path.join(data_dir, '*.xlsx'))
    latest_file = max(list_of_files, key=os.path.getctime)
    path_to_file = os.path.join(data_dir, latest_file)
    self.df = pd.read_excel(path_to_file)
    self.parser()

  
  def parser(self):
    os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')
    print()
    f_date = self.df['Data'].min()
    l_date = self.df['Data'].max()

    print('>>>Zestawienie paliwa za okres od {} do {}.{}.{}<<<'.format(f_date.day, 
    l_date.day, l_date.month, l_date.year))
    self.df['Ilość'] = self.df['Ilość'].astype(str)
    self.df['Ilość'] = self.df['Ilość'].str.replace(',', '.')
    self.df['Ilość'] = self.df['Ilość'].astype(float)
    print()
    print('>>>Zakup paliwa: ', self.df['Ilość'].sum())
    cars_group = self.df.groupby('Numer rejestracyjny')
    print()
    print(cars_group['Ilość'].sum())
    print()
    while True:
      choice = input('Podaj nr rej. pojazdu (lub /q-wyjście, /m-ekran główny): ')
      os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')
      if choice == '/q': raise SystemExit
      if choice == '/m': self.parser()
      for key, value in cars_group['Ilość']:
        if choice.upper() in key:
          print('>>>Tankowania dla pojazdu: ', key)
          total = 0
          for i, v in zip(value.index, value.values):
            print(self.df.loc[i, 'Data'], v)
            total +=v
          print(f'>>>Suma tankowań dla {key}: {total} ltr')
          print()


if __name__ == "__main__":
  reports = Reports()

Obiekt ramki w Pandas na podstawie danych z pliku pdf

Wczytanie danych z pliku pdf wymaga zainstalowanego modułu tabula-py. Moduł ten umożliwia także zapis wczytanych danych do pliku z danymi w formacie csv lub json.

import tabula
df_list = tabula.read_pdf('file.pdf')

Funkcja read_pdf wczytuje domyślnie jedną stronę z pliku pdf, jeśli nie podano wartości dla parametru pages (jeśli chcemy wczytać wszystkie strony to należy wpisać parametr pages=’all’).

Powyższa funkcja zwraca obiekt listy zawierającej kolejne obiekty typu DataFrame, na przykład:

df = df_list[0]    # pierwszy obiekt ramki