Django #3

We wcześniejszych wpisach opisałem zarządzanie użytkownikami w >>aplikacji<< tzn. nowy użytkownik może się zarejestrować – utworzyć konto w witrynie, użytkownik zarejestrowany może się zalogować, wylogować lub zmienić swoje hasło.

Następnie opiszę główną funkcjonalność witryny tzn. ewidencję aut i napraw. W tym celu w pliku urls.py projektu załączę mapowanie adresów związanych z aplikacją cars. Po zmianach plik urls.py projektu będzie wyglądał następująco:

from django.contrib import admin
from django.urls import path, include
from users import views as users_views
from django.contrib.auth import views as auth_views

urlpatterns = [
  path('admin/', admin.site.urls),
  path('', include('cars.urls')),
  path('register-user/', users_views.RegisterUser.as_view(
    template_name='users/register-user.html'), name='register_user'),
  path('login/', auth_views.LoginView.as_view(template_name='users/login.html'), name='login'),
  path('logout/', auth_views.LogoutView.as_view(template_name='users/logout.html'), name='logout'),
  path('change-password/', users_views.ChangePassword.as_view(
    template_name='users/change-password.html'), name='change_password'),
]

Można zauważyć, że mapowanie adresów na odpowiednie widoki uwzględnia też plik urls.py utworzony w aplikacji cars. Plik urls.py z aplikacji cars wyglada następująco:

from django.urls import path
from .views import (
  CarsListView,
  AddCarView,
  RepairsListView,
  UpdateCarView,
  DeleteCarView,
  AddRepairView
)
urlpatterns = [
  path('', CarsListView.as_view(), name='cars'),
  path('add-car/', AddCarView.as_view(), name='add_car'),
  path('car/', RepairsListView.as_view(), name='car_detail'),
  path('car/<int:pk>/update/', UpdateCarView.as_view(), name='update_car'),
  path('car/<int:pk>/delete/', DeleteCarView.as_view(), name='delete_car'),
  path('car/<int:pk>/new-repair/', AddRepairView.as_view(), name='add_repair'),
]

Główny widok definiowany w klasie CarListView wyświetla wszystkie auta użytkownika.

Należy pamiętać o dopisaniu aplikacji w pliku settings.py projektu w liście INSTALLED_APPS np. dla aplikacji cars będzie to element: 'cars.apps.CarsConfig’.

W aplikacji users korzystałem z preinstalowanego modelu użytkownika. W aplikacji cars należy stworzyć modele – obiekty mapujące tabele bazy danych. Modele te będą definiować: pojazd – model Car i naprawę – model Repair. Kod pliku models.py aplikacji cars wygląda następująco:

from django.db import models
from django.contrib.auth.models import User
from django.utils import timezone
from django.core.validators import MaxValueValidator, MinValueValidator


class Car(models.Model):
  make = models.CharField(max_length=10)
  model = models.CharField(max_length=10)
  vrn = models.CharField(max_length=10)
  year = models.IntegerField(default=timezone.now().year,
                validators=[MinValueValidator(timezone.now().year - 100),
                      MaxValueValidator(timezone.now().year)])
  user = models.ForeignKey(User, on_delete=models.CASCADE)

  def __str__(self):
    return f'{self.make} {self.model}'


class Repair(models.Model):
  date = models.DateField(default=timezone.now)
  description = models.TextField()
  car = models.ForeignKey(Car, on_delete=models.CASCADE)

  def __str__(self):
    lead = self.description[:10] + '...'
    return lead

Model Car zawiera atrybuty make, model, vrn, year i user opisujące markę pojazdu, model, nr rejestracyjny pojazdu i rok produkcji, a także klucz obcy, zawierający obiekt użytkownika, który utworzył wpis o pojeździe. Pole year posiada walidatory, uniemożliwiające wpisanie auta o roku produkcji o 100 lat starszym od bieżącej daty i nowszym niż bieżący rok. Opcja on_delete atrybutu user ma wartość domyślną CASCADE tzn. usunięcie użytkownika, który wprowadzić powoduje także usunięcie wszystkich wprowadzonych przez niego aut.

Model Repair zawiera atrybuty date – data naprawy, description – szczegóły naprawy oraz car, będący kluczem obcym – jakiego auta dotyczy dana naprawa. Metoda __str__() wyświetla nagłówek będący początkiem opisu naprawy (10 początkowych znaków).

Aby móc dokonywać edycji wpisów obu modeli z poziomu panelu administracyjnego trzeba dopisać oba modele do pliku admin.py aplikacji cars tzn.

from django.contrib import admin
from .models import Car, Repair

admin.site.register(Car)
admin.site.register(Repair)

W następnej części opiszę widoki definiujące poszczególne funkcjonalności tzn. wyświetlanie aut należących do użytkownika, dodawanie napraw, a także wyszukiwanie aut za pomocą pola wyszukiwania na stronie.

— c. d. n. —

car search
car search

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

WC Captcha 8 + = 12