Bulma – modal komponent + React +Flask-RESTful

We wpisie opiszę, jak uaktywnić komponent modal z frameworka Bulma, aby po wciśnięciu przycisku kasowania wiersza-kontraktu w tabeli kontraktów możliwe było potwierdzenie lub anulowanie usunięcia kontraktu.

<tbody>
 {cursor && Object.keys(cursor).map(
   (keyName, keyIndex) =>
   <tr className="has-text-centered is-size-7"
      key={keyIndex}>
     <td>{keyIndex+1}</td>
     <td>{(cursor[keyName].status)}</td>
     <td>{(cursor[keyName].contract_number)}</td>
     <td>{(cursor[keyName].contractor)}</td>
     <td>{(cursor[keyName].customer)}</td>
     <td>{(cursor[keyName].date_of_order)}</td>
     <td>{(cursor[keyName].date_of_delivery)}</td>
     <td>{(cursor[keyName].pallets_position)}</td>
     <td>{(cursor[keyName].pallets_planned)}</td>
     <td>{(cursor[keyName].pallets_actual)}</td>
     <td>{(cursor[keyName].warehouse)}</td>
     <td>
      <FaEdit />
      <FaTrashAlt onClick={() => 
        showModal(cursor[keyName].id)}
        title={`Delete contract ${keyIndex+1}`} />
     </td>
   </tr>)}  
</tbody>
Deleting contract

Zamiast bezpośrednio wywołać funkcję deleteContract() zostaje wywołana funkcja showModal() pobierająca jako parametr id wybranego kontraktu.

Funkcja showModal() ustawia odpowiednio zmienne id oraz modal tzn.

const [modal, setModal] = useState(false)
const [id, setId] = useState()

const showModal = (id) => {
    setId(id)
    setModal(!modal)
  }

Zmienna id przechowuje numer id wybranego kontraktu, natomiast zmienna modal przechowuje wartość boolean określającą stan okna modalnego (wyświetlony lub niewidoczny-domyślnie). Wywołanie funkcji setModal() zmienia wartość domyślną – false zmiennej modal na true.

Kod okna modalnego wyświetlającego potwierdzenie kasowania kontraktu wygląda następująco:

<div class={`modal ${modal && 'is-active'}`}>
 <div class="modal-background"></div>
 <div class="modal-card column is-one-quarter">
   <header class="modal-card-head">
    <p class="modal-card-title has-text-danger">
      Delete Contract?
    </p>
   </header>
   <section class="modal-card-foot">
     <button class="button is-danger" 
       onClick={() => deleteContract(id)}>Delete
     </button>
     <button class="button"
       onClick={() => setModal(!modal)}>Cancel
     </button>
    </section>
 </div>
</div>

Wybranie przycisku Cancel powoduje, że okno modalne staje się niewidoczne. Wybranie przycisku Delete aktywuje właściwą funkcję kasowania wiersza tzn.

const deleteContract = (id) => {
 setCursor(Object.values(cursor)
  .filter((row) => row.id !== id))
 fetch('/api/contract/delete', {
  method: 'POST',
  headers: {
   'Content-type': 'application/json',
   },
    body: JSON.stringify({'id': id, 'token': token})
 })
 .then(res => res.json())
 .then(data => console.log(data))
 .catch((err) => console.log(err));
 setModal(!modal)
}

Funkcja setCursor pobiera wartości obiektu cursor i filtruje je w taki sposób, że odrzucany jest wybrany kontrakt. Następnie następuje wywołanie api we Flasku, oprócz id kontraktu przesyłany jest również token użytkownika. Wynik pomyślnego kasowania wiersz wyświetlany jest w konsoli.

Jak wygląda API we Flasku opisałem w poprzednim wpisie.

W ostatnim wierszu funkcji deleteContract() usuwam okno modalne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

WC Captcha 55 − = 51