Raport tankowań z pliku xlsx do Pandas + obsługa zasobów (zlokalizowanych napisów)

Pliki źródłowe programu wraz z przykładowym raportem ze stacji paliwowej można znaleźć >>tutaj<<

Klasa Reports posiada trzy metody: __init__(), load_resources() oraz my_parser().

W metodzie __init__() odczytywane są wszystkie pliki z katalogu Data, które mają rozszerzenie xlsx. Ostatnio dodany plik z tej listy plików jest wczytywany – utworzony jest obiekt ramki pandas.

W metodzie load_resources() wczytuję zlokalizowane łańcuchy znaków w zależności od locale użytkownika. Jeśli brak jest odpowiedniego pliku, wczytywana jest wersja z komunikatami w języku angielskim.

W metodzie my_parser() dokonuję sumowania pobranego paliwa z podziałem na pojazdy. W razie rozbieżności z dokumentami źródłowymi można wyświetlić szczegółową listę tankowań dla konkretnego pojazdu.

kod źródłowy skryptu: main.py

import os
import glob
import locale
import calendar
import pandas as pd
import importlib_resources


class Reports:
	
  def __init__(self):
    self.load_resources()
    script_dir = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
    data_dir = os.path.join(script_dir, 'Data')
    list_of_files = glob.glob(os.path.join(data_dir, '*.xlsx'))
    latest_file = max(list_of_files, key=os.path.getctime)
    path_to_file = os.path.join(data_dir, latest_file)
    self.df = pd.read_excel(path_to_file)
    self.my_parser()
  
  def load_resources(self):
    self.locale, encoding = locale.getdefaultlocale()
    r = importlib_resources.files('Resources')
    try:
      r_strings = (r / f'strings_{self.locale}.txt').read_text(encoding='utf-8').splitlines()
    except:
      r_strings = (r / f'strings_en_US.txt').read_text(encoding='utf-8').splitlines()
      self.locale = 'en_US'
    self.r_str = dict(x.split(':') for x in r_strings)


  
  def my_parser(self):
    os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')
    print()
    f_date = self.df['Date'].min()
    l_date = self.df['Date'].max()

    with calendar.different_locale(self.locale):
      print(self.r_str['title'], f'({f_date.day} - {l_date.day} {calendar.month_abbr[int(l_date.month)]} {l_date.year})')
    self.df['Amount'] = self.df['Amount'].astype(str)
    self.df['Amount'] = self.df['Amount'].str.replace(',', '.')
    self.df['Amount'] = self.df['Amount'].astype(float)
    print()
    print(self.r_str['fuel_total'], self.df['Amount'].sum())
    cars_group = self.df.groupby('Registration number')
    print()
    # print(cars_group['Amount'].sum()) #standard output
    for item in zip(cars_group.groups, cars_group['Amount'].sum().values):
      name, value = item
      print(f'{name}  {value}')


    print()
    while True:
      choice = input(self.r_str['choice'] + ': ')
      os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')
      if choice == '/q': raise SystemExit
      if choice == '/m': self.my_parser()
      for key, value in cars_group['Amount']:
        if choice.upper() in key:
          print(self.r_str['refueling'], key)
          total = 0
          for i, v in zip(value.index, value.values):
            print(f"{self.df.loc[i, 'Date']}  {v}")
            total +=v
          print(self.r_str['ref_sum'] + f' {key}: {total}')
          print()


if __name__ == "__main__":
  reports = Reports()