Dane z XML do DataFrame #3

W artykule opiszę jak wczytać dane z pliku XML do obiektu DataFrame przy użyciu modułu minidom – minimalnej implementacji modelu DOM.

Pliki projektu są do pobrania: >>tutaj<<

Używany jest identyczny plik XML, jaki opisałem we wcześniejszym wpisie.

Oprócz xml.dom.minidom używam jeszcze podobnie jak poprzednio moduł pandas oraz klasę defaultdict z modułu collections.

Przy użyciu menadżera kontekstu otwieram plik XML, który zostaje wczytany i z którego utworzony jest dokument DOM.

W utworzonym dokumencie wyszukuję listę elementów z pliku XML o nazwie person i po kolei wszystkie pobieram dla każdego z nich wartość atrybutu id, który zapisuję w słowniku persons. Ponadto dla każdego tagu potomnego tj. position, first_name, last_name itp. zapisuję jego wartość.

Tak utworzony słownik persons jest podawany jako argument przy tworzeniu obiektu ramki DataFrame.

kod źródłowy:

import xml.dom.minidom
from collections import defaultdict
import pandas as pd

persons = defaultdict(list)
with xml.dom.minidom.parse(open('persons.xml')) as tree:
  persons_list = tree.getElementsByTagName('person')
  for person in persons_list:
    persons['id'].append(person.getAttribute('id'))
    for tag in ('position', 'first_name', 'last_name', 'email', 'salary'):
      persons[tag].append(person.getElementsByTagName(tag)[0].firstChild.data)


df = pd.DataFrame(persons, columns=persons.keys()).set_index('id')
df['salary'] = df['salary'].astype(float)
print(df.sort_values(by='salary', ascending=False))

Dane z XML do DataFrame #2

W artykule opiszę jak wczytać dane z pliku XML do obiektu DataFrame przy użyciu modułu xml.sax.

Pliki projektu są do pobrania: >>tutaj<<

Używany jest identyczny plik XML, jaki opisałem we wcześniejszym wpisie.

Oprócz xml.sax używam jeszcze podobnie jak poprzednio moduł pandas oraz klasę defaultdict z modułu collections.

Pierwszym etapem przy odczycie danych z pliku XML przy użyciu SAX jest implementacja własnej klasy, która dziedziczy po klasie ContentHandler(). Klasa handlera przesłania trzy metody bazowej klasy: metodę startElement(), która wywoływana jest przy rozpoczęciu odczytu kolejnego taga, metodę characters(), która odczytuje wartości zapisane dla poszczególnego elementu oraz metodę endElement(), która jest wywoływana po zakończeniu odczytu odpowiedniego tagu. Oprócz tego w metodzie __init__() tworzę egzemplarz słownika, w którym będą zapisywane dane odczytane z pliku XML.

W metodzie startElement() definiuję atrybut klasy o nazwie tag, a także jeśli przetwarzanym tagiem jest ‘person’ zapisuję numer id dla osoby.

Następnie w metodzie characters() zapisuję wartości przechowywane w poszczególnych elementach jako odpowiednie zmienne klasy.

W metodzie endElement() zapisuję pobrane wartości do słownika persons.

Parsowanie pliku XML za pomocą modułu xml.sax polega na wywołaniu metody make_parser(), która zwraca instancję parsera. Następnie do utworzonego parsera jest jako argument funkcji setContentHandler przypisywana jest instancja handlera – w tym przypadku klasy PersonsHandler.

Następnie wywoływana jest metoda parse(), która dokonuje parsowania źródłowego dokumentu XML.

Zmienna persons przechowuje wartości słownika utworzonego przez handlera i ten słownik jest podawany jako parametr przy tworzeniu ramki DataFrame.

kod źródłowy:

import xml.sax
from collections import defaultdict
import pandas as pd

class PersonsHandler(xml.sax.ContentHandler):
  def __init__(self):
    self.persons = defaultdict(list)
  def startElement(self, tag, attr):
    self.tag = tag
    if tag == 'person':
      self.persons['id'].append(attr['id'])
      
  def characters(self, content):
    if content.strip():
      if self.tag == 'position': self.position = content
      elif self.tag == 'first_name': self.first_name = content
      elif self.tag == 'last_name': self.last_name = content
      elif self.tag == 'email': self.email = content
      elif self.tag == 'salary': self.salary = content
  
  def endElement(self, tag):
    if tag == 'position': self.persons['position'].append(self.position)
    elif tag == 'first_name': self.persons['first_name'].append(self.first_name)
    elif tag == 'last_name': self.persons['last_name'].append(self.last_name)
    elif tag == 'email': self.persons['email'].append(self.email)
    elif tag == 'salary': self.persons['salary'].append(self.salary)

parser = xml.sax.make_parser()
parser.setContentHandler(PersonsHandler())
parser.parse(open('persons.xml'))
persons = parser.getContentHandler().persons


df = pd.DataFrame(persons, columns=persons.keys()).set_index('id')
df['salary'] = df['salary'].astype(float)
print(df.sort_values(by='salary', ascending=False))

Dane z XML do DataFrame #1

W artykule opiszę jak wczytać dane z pliku XML do obiektu DataFrame przy użyciu modułu xml.etree.ElementTree.

Pliki projektu są do pobrania: >>tutaj<<

Przykładowy plik XML będzie opisywał osoby zatrudnione w firmie i będzie miał następującą postać:

<persons>
  <person id="">
    <position></position>
    <first_name></first_name>
    <last_name></last_name>
    <email></email>
    <salary></salary>
  </person>
</persons>

Dla każdej osoby, która posiada unikalny atrybut id zapisane są następujące dane: stanowisko, imię, nazwisko, email i wynagrodzenie.

Na początek importuję niezbędne moduły tj. xml.etree.ElementTree do parsowania dokumentu XML. Z modułu collections importuję defaultdict, który będzie przechowywał listy zawierające imiona, nazwiska , wynagrodzenia itd., który to słownik podaję następnie jako argument klasy DataFrame.

import xml.etree.ElementTree as et
from collections import defaultdict
import pandas as pd

W kolejnym wierszu tworzę słownik, który będzie przechowywał dane o pracownikach pozyskane z pliku XML:

persons = defaultdict(list)

Następnie wczytuję plik XML i pobieram element nadrzędny – root – persons, a następnie dla każdego elementu podrzędnego – person pobieram wartość jego atrybutu id, a także wartości jego elementów: position, first_name, last_name itd. Każda z tych wartości jest dodawana jako kolejny element odpowiedniej listy słownika.

tree = et.parse("persons.xml")
root = tree.getroot()
for child in root:
  id = child.attrib.get('id')
  position = child.find('position').text
  first_name = child.find('first_name').text
  last_name = child.find('last_name').text
  email = child.find('email').text
  salary = child.find('salary').text
  
  persons['id'].append(id)
  persons['position'].append(position)
  persons['first_name'].append(first_name)
  persons['last_name'].append(last_name)
  persons['email'].append(email)
  persons['salary'].append(salary)

Tak utworzony słownik podaję jako argument do tworzonego obiektu ramki, przy czym jako nazwy kolumn podaję nazwy kluczy słownika, a jako indeks ramki podaję kolumnę id.

Następnie typ danych kolumny salary zmieniam na float, aby posortować ramkę względem malejących wartości z tej kolumny. Ewentualnie konwersji na float można by dokonać przy tworzeniu obiektu DataFrame podając dodatkowo argument dtype.

Matplotlib – osadzanie wykresu w aplikacji #2

Drobne zmiany w kodzie.

Wykresy zapisywane są na lokalnym dysku, w katalogu data/ projektu. Jeśli na dysku jest już zapisany wykres dla danego roku, to jest on wczytywany z lokalnych zasobów, bez tworzenia zapytań do serwera, w celu przyspieszenia wyświetlania wykresu.

Alternatywnie można byłoby pobrać wszystkie dane za jednym razem asynchronicznie np. korzystając z obiektu ThreadPoolExecutor() i następnie odwoływać się już tylko do lokalnych zasobów.

Matplotlib – osadzenie wykresu w aplikacji

Kod programu można pobrać tutaj.

Okno programu zostało utworzone w bibliotece tkinter. Na wykres została przewidziana osobna ramka tkinter.Frame(). W ramce tej został umieszczony wykres dzięki zastosowaniu obiektu FigureCanvasTkAgg. Obiekt ten jako parametry przyjmuje obiekt Figure oraz kontener – w tym przypadku obiekt Frame.

W oknie programu umieściłem podstawowe widżety tzn. menu programu, pole wprowadzania i przycisk tkinter.Button() umożliwiające zmianę roku, dla którego generowany jest wykres oraz pole statusu, w którym są wyświetlane komunikaty o poprawnym wczytaniu danych lub o braku danych do wygenerowania wykresu dla danego roku.

Domyślnie po uruchomieniu programu wyświetlany jest wykres cen hurtowych dla bieżącego roku.

Okno programu generującego wykres cen hurtowych paliw na podstawie podanego roku.

Matplotlib i parsowanie HTML

W dzisiejszym wpisie przedstawię parsowanie strony Orlenu w celu pobrania danych o zmianach cen hurtowych oleju napędowego i przedstawienia tych zmian na wykresie.

Na wstępie niezbędne jest zaimportowanie bibliotek: requests – w celu obsługi zapytań HTLM, lxml .html do parsowania HTML, matplotlib.pyplot – w celu wyświetlenia wykresu na podstawie sparsowanych danych oraz unicodedata – w celu obsługi unicode.

import requests
from lxml import html
import matplotlib.pyplot as plt
import unicodedata

if __name__ == "__main__":
  main()

def main():
  print_chart(my_parser(2019))  #wyświetla wykres dla 2019 roku

def print_chart(content):
  year = content.get('year') 
  fuel = content.get('fuel')
  dates = content.get('dates') 
  prices = content.get('prices')

  plt.style.use('bmh')

  fig, ax = plt.subplots()

  ax.set_title(f'Cena dla paliwa {fuel} - {year} rok')
  ax.set_xlabel('Data')
  ax.set_ylabel('Cena')
  fig.autofmt_xdate()
  ax.grid(True)
  ax.xaxis.set_major_locator(plt.MaxNLocator(10))
  ax.plot(dates, prices, c='#CA3F62')
  plt.show()

Powyższa funkcja rysuje wykres liniowy zmian cen hurtowych oleju napędowego w danych roku. Argument content przekazywany do funkcji jest słownikiem. Wartości dla kolejnych kluczy słownika są przekazywane do zmiennych year, fuel, dates, i prices. Wartości dates i prices są listami przechowującymi odpowiednio daty i ceny hurtowe Orlenu.

Następnie w wierszu plt.style use(‘bmh’) zostaje użyty styl graficzny dla wykresu w celu poprawy wyglądu wykresu. Listę dostępnych stylów można wyświetlić za pomocą: print(plt.style.available).

Następnie za pomocą jako wynik funkcji plt.subplots() zostaje zwrócona krotka, której wartości są przypisane do zmiennych – odpowiednio fig oraz ax. Zmienna fig przechowuje obiekt Figure, który można utożsamiać z oknem wszystkich wykresów, natomiast ax przechowuje obiekt AxesSubplot, który możemy utożsamiać z poszczególnym wykresem, jednakże na takim obiekcie może być rysowanych kilka wykresów dla różnych danych np. obiekt taki może przechowywać wykres zmian cen oleju napędowego oraz drugi wykres, zawierający cenę etyliny w tym okresie. Jeżeli chcielibyśmy przedstawić oba wykresy w tym samym oknie, w tym samym obiekcie Figure, ale np. w dwóch kolumnach, to należałoby użyć dwóch obiektów ax np. ax1 i ax2 tzn.

fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(rows=1, cols=2)

W kolejnych wierszach ustawiany jest tytuł dla wykresu, etykieta dla osi X i etykieta dla osi Y. Następnie wywołuję funkcję autofmt_xdate(), aby poprawić widoczność etykiet dla osi X – etykiety wyświetlane są pod kątem i nie przesłaniają się nawzajem.

Kolejnym krokiem jest wyświetlenie siatki wykresu za pomocą funkcji grid() przekazując parametr True – w celu poprawy wyglądu wykresu.

Można zauważyć, że dane osi X przesłaniają się mimo wszystko. Aby poprawić widoczność wartości na osi x ograniczyłem ilość wyświetlanych wartości na osi X do 10 za pomocą funkcji: ax.xaxis.set_major_locator(plt.MaxNLocator(10))

W kolejnym wierszu: ax.plot(dates, prices, c=’#CA3F62′) tworzony jest wykres liniowy na podstawie danych dla osi X – zawartych w liście dates oraz dla danych dla osi Y zawartych w liście prices. Parametr c określa kolor linii wykresu.

Funkcja show() w kolejnej linii wyświetla tak przygotowany wykres.

Słownik content przekazany jako argument do funkcji print_chart() jest zwracany jako wynik funkcji my_parser(), która jako parametr przyjmuje argument year – rok, dla którego chcemy pobrać dane. Kod mojej funkcji my_parser() wygląda następująco:

def my_parser(year):
  page = requests.get(f'https://www.orlen.pl/PL/DlaBiznesu/HurtoweCenyPaliw/Strony/archiwum-cen.aspx?Fuel=ONEkodiesel&Year={year}')
  text = unicodedata.normalize("NFKC", page.text)
  tree = html.fromstring(text)
  table_content = tree.xpath('//tr/td/span/text()')
  table_content = table_content[::-1]
  content = {}
  content['year'] = year
  content['fuel'] = table_content.pop()
  content['dates'] = table_content[1::2]
  prices = table_content[::2]
  prices = [price.replace(' ', '') for price in prices]
  prices = list(map(int, prices))
  content['prices'] = prices
  return content

Najpierw za pomocą funkcji get() z biblioteki requests jest tworzone zapytanie strony Orlenu dla danego roku, podanego jako parametr funkcji my_parser(). W efekcie zmienna page przechowuje zwrócony obiekt Response.

W kolejnym etapie zawartość strony jest normalizowana, aby pozbyć się z tekstu kodów unicode.

W linii tree = html.fromstring(text) tworzona jest zmienna tree, za pomocą której następnie będzie wyszukiwana zawartość tabeli, przechowującej daty i ceny paliwa tzn.:

table_content = tree.xpath(‘//tr/td/span/text()’) # pobranie wartości z tabeli

Pobrana zawartość z tabeli jest listą zawierającą kolejno: nazwę paliwa, a następnie na przemian daty i ceny paliwa. Dane są posortowane od końca roku do początku i aby uzyskać odwrotne wartości należy wpisać:

table_content = table_content[::-1]

Dzięki temu dane z początku roku będą na początku wykresu.

Kolejnym krokiem jest utworzenie słownika content, którego kluczami będą: year, fuel, dates i prices, przechowującymi odpowiednio rok, dla którego chcemy wyświetlić dane; nazwę paliwa; zawierający listę dat i listę cen hurtowych. Wartość year jest przekazywana na podstawie parametru funkcji my_parser(). Wartość fuel jest pobrana za pomocą funkcji pop() z listy table_content – dzięki czemu docelowo lista ma tylko dane zawierające daty i ceny. W liście prices jest są dokonywane czynności porządkowe tzn. usunięcie spacji oddzielających tysiące oraz zrzutowanie tak zmodyfikowanych łańcuchów na typ int.

Tak utworzony słownik jest następnie zwracany jako argument do funkcji print_chart()

W efekcie wykres cen hurtowych dla oleju napędowego dla przykładowego roku 2019 wygląda następująco:

Wykres hurtowych cen oleju napędowego – PKN Orlen w 2019 roku.

W kolejnym wpisie opiszę jak osadzić wykres utworzony z danych pobranych ze strony PKN Orlen we własnej aplikacji na podstawie opisanej już wcześniej biblioteki tkinter.

— c. d. n. —

Mapy kolorów w matplotlib

Aby utworzyć wykres punktowy, korzystający z wybranej palety kolorów należy jako argument cmap podać nazwę wybranego schematu kolorów. Kolory pogrupowane są w grupy >>dokumentacja<< – np. Sequential – różne natężenie jednego koloru, Diverging – różne natężenia dwóch kontrastowych kolorów, Qualitative – kontrastowe różne kolory, ale pasujące do palety np. Pastel1 – zawierający różne kolory pastelowe.

import matplotlib.pyplot as plt

fig, ax = plt.subplots()

ax.set_title('Tytuł wykresu')
ax.set_xlabel('Etykieta osi X')
ax.set_ylabel('Etykieta osi Y')

# x - lista z wartościami osi X np. nazwa produktu
# y - lista z wartościami osi Y np. cena produktu
# intensivity - lista z liczbami odpowiadającymi instensywności danej cechy
# cm - nazwa wybranej palety kolorów

ax.scatter(x, y, c=intensivity, cmap=cm) 
 # Przykładowo: plt.scatter(x, y, c=intensivity, s=50, cmap='plasma')

mappable = ax.collections[0]
cbar = fig.colorbar(mappable=mappable)
cbar.set_label('intensivity')

plt.show()

Parametr s odpowiada za wielkość rysowanych znaków.

Aby wyświetlić pasek colorbar, który obrazuje intensywność danej cechy dla wyświetlonego punktu należy jako parametr podać obiekt mappable, który dla wykresu punktowego jest przechowywany jako element listy collections obiektu AxesSubplot.

W efekcie na wykresie, który może przedstawiać np. nazwę produktu i cenę można umieścić dodatkową informację za pomocą koloru np. popularność wśród kupujących lub ilość towaru w magazynie (np. kolor zielony – towar dostępny bez problemu aż po kolor czerwony – brak towaru w magazynie)

Pandas – filtrowanie, grupowanie, eksport do Excela

Na podstawie pliku listy tankowań pobranego w formacie csv przedstawię podstawowe możliwości biblioteki Pandas. We wcześniejszym >>artykule<< opisałem parsowanie za pomocą modułu csv z biblioteki standardowej Pythona.

Plik csv jest plikiem tekstowym, w którym wartości poszczególnych kolumn są oddzielone delimiterem, najczęściej znakiem przecinka. W tym konkretnym przypadku, w pobranym pliku raportu listy tankowań, wartości są oddzielone od siebie znakiem średnika.

Nagłówek danych ma postać: Dane Kontrahenta;Imie;Nazwisko;Numer Korekty;Numer WZ;Data;Godzina;Licznik;Stacja;Numer Rejestracyjny;Numer Karty;Nazwa towaru;VAT procent;Cena bazowa;Cena netto;Cena brutto;Wartość rabatu;Ilość;Netto;VAT;Brutto. Kolejne wiersze zawierają wiersze z danymi dotyczącymi kolejnych tankowań.

Aby wczytać pobrany plik csv o nazwie report.csv musimy utworzyć obiekt ramki danych, gdzie pierwszym argumentem jest ścieżka do pliku, który chcemy wczytać, a argument sep określa rodzaj separatora, tzn.

import pandas as pd

df = pd.read_csv('path/to/report.csv', sep=';')

▣ Na podstawie utworzonego obiektu możemy np. określić ilość poszczególnych wierszy danych np. ilość tankowań z podziałem na różne paliwa tzn.

refuel_amount = df['Nazwa towaru'].value_counts()

Przykładowy wynik :

OLEJ NAPĘDOWY           466
OPŁATA ZA WYDANIE KARTY FLOTA   1
Name: Nazwa towaru, dtype: int64

▣ Jeśli chcemy np. określić średnią cenę netto dla paliwa zawierającego w nazwie łańcuch: ‘napędowy’ to musimy zastosować filtrowanie tzn.

filter_ = df['Nazwa towaru'].str.lower().str.contains('napędowy')

result = df[filter_]

(Oryginalnie zawartość kolumny Nazwa towaru była pisana dużymi literami, stąd zastosowanie metody lower()). W wyniku zastosowania filtra ramka danych o nazwie result posiada tylko dane związane z wybranym paliwem. Niestety, dane wpisane w kolumnie Cena netto posiadają części dziesiętne oddzielone za pomocą przecinka a nie kropki. Aby dokonać konwersji wszystkich danych z kolumny Cena netto zastosuję metodę replace() a następnie konwersję wartości z kolumny na typ float tzn.

result['Cena netto'] = result['Cena netto'].str.replace(',', '.')

result['Cena netto'] = result['Cena netto'].astype(float)

Średnia cena paliwa dla kolumny Cena netto ramki result utworzonej w efekcie zastosowania filtra:

result['Cena netto'].mean()    # wylicza średnią cenę danego paliwa

Analogicznie stosując funkcje min(), max() możemy wyliczyć najniższą lub najwyższą cenę paliwa w danym okresie dla wybranego paliwa.

▣ Jeśli chcemy obliczyć średnią cenę dla różnych rodzajów paliw z kolumny Nazwa towaru to musimy zastosować grupowanie. Utworzę zmienną fuel przechowującą unikalne wartości z kolumny Nazwa towaru tzn.

fuel = df.groupby(['Nazwa towaru']        # obiekt DataFrameGroupBy

fuel['Cena netto'].mean()    # Zwraca średnią cenę netto dla każdego rodzaju paliwa

W powyższym przykładzie także należy mieć na uwadze, aby kolumna Cena netto zawierała elementy typu float .

▣ Jeśli chcielibyśmy przeszukiwać dane na podstawie daty to można zauważyć, że w pobranym pliku csv mamy dwie kolumny odpowiedzialne za przechowywanie daty i godziny. Są to odpowiednio kolumna Data oraz kolumna Godzina. Dane o wpisach do rejestru tankowań są posortowane, ale jeśli chcielibyśmy znaleźć np. tankowania z określonego zakresu dat lub np. średnią cenę z określonego zakresu dat, to należałoby zamienić wartości z tych obu kolumn na obiekt typu datetime. W poniższym przykładzie utworzę nową kolumnę, która będzie przechowywać wartość typu datetime dla każdego wiersza ramki danych.

df['datetime'] = df['Data'] + ' ' + df['Godzina']  # na razie kolumna z wartościami tekstowymi typu object 

df['datetime'] = df['datetime'].apply(lambda x: datetime.strptime(x, '%Y.%m.%d %H:%M:%S'))

Dla każdej wartości wiersza kolumny datetime zostaje zastosowana funkcja strptime(), która zamienia łańcuch znaków mający postać np. 2020.04.20 22:20:10 w obiekt typu datetime zgodnie z formatem podanym jako drugi argument funkcji.

Wartości z kolumny datetime mogą posłużyć jako index ramki, co ułatwi wyszukiwanie za pomocą wycinków (slices) tzn.

df.set_index('datetime', inplace=True) # argument inplace=True nadpisuje ramkę df

Jeśli chcemy np. wyświetlić wiersze z kolumn Nazwa towaru oraz Cena netto dla wierszy z zakresu dat np. od 15 do 20 kwietnia 2020 to możemy napisać:

df.loc['2020-04-15':'2020-04-20', ['Nazwa towaru','Cena netto']]

▣ Jeśli chcemy wyświetlić maksymalną i minimalne cenę wszystkich rodzajów paliw z pobranego raportu w tygodniach objętych raportem, to możemy użyć metodę resample():

fuel = df.groupby(['Nazwa towaru']) # utworzenie grupy
 # z wszystkich rodzajów paliw 
 # występujących w kolumnie 'Nazwa towaru' (unikalne wartości)

fuel['Cena netto'].resample('W').agg(['max', 'min']) 

W powyższym przykładzie utworzyłem najpierw zmienną przechowującą obiekt DataFrameGroupBy, przechowującą unikalne wartości z wierszy tankowań. Następnie dla każdego unikalnego elementu wyświetlam wartości ceny minimalnej i maksymalnej zwracane przez metody min() oraz max(), ale wyniki są wyświetlane dla okresów tygodniowych (argument ‘W’ – week). Analogicznie dla interwałów dwutygodniowych wystarczy jako argument użyć ‘2W’.

Przykładowy wynik :

		        max	min
Nazwa towaru	 datetime		
OLEJ NAPĘDOWY 	2020-04-05	3.39	3.24
        2020-04-19	3.20	2.98
        2020-05-03	2.99	2.87
        2020-05-17	3.11	2.94
        2020-05-31	3.21	3.11
OPŁATA ZA WYDANIE KARTY 2020-05-19 4.07	4.07

▣ Jeśli chcielibyśmy wyświetlić dane dotyczące okresów tygodniowych, ale dla wartości wierszy z kolumny ‘Cena netto’ interesuje nas, jaka w tych tygodniach jest maksymalna i minimalna cena netto, a dla kolumny ‘Ilość’, reprezentującej ilość zatankowanego paliwa chcielibyśmy uzyskać informację o ilości zakupionego paliwa w danym tygodniu:

result = df.resample('W').agg({'Cena netto':['min', 'max'], 'Ilość':'sum'})

W powyższym przykładzie stosujemy funkcję agregującą agg(), która jako argument pobiera słownik, w którym indeksami są nazwy kolumn, a wartościami nazwy funkcji, które chcemy zastosować.

Przykładowy wynik :

	     Cena netto	Ilość
        min	max	sum
datetime			
2020-04-05	3.01	3.11	2969.00
2020-04-12	3.08	3.15	3019.54
2020-04-19	2.88	3.05	3808.03
2020-04-26	2.81	4.02	3902.50
2020-05-03	2.78	2.89	3808.00
2020-05-10	2.74	2.95	4409.00
2020-05-17	2.95	3.05	4008.04
2020-05-24	3.02	3.15	4684.05
2020-05-31	3.12	3.18	4055.00

▣ Zapis lub odczyt z plików Excela:

df = pd.read_excel('path/to/file.xlsx') # odczyt z pliku file.xlsx

df.to_excel('path/to/file.xlsx') # zapis do pliku file.xlsx

Aby odczytać/zapisać dane z konkretnego arkusza pliku programu Excel, to jako drugi parametr należy podać argument sheet_name

df.to_excel('path/to/file.xlsx', sheet_name='Arkusz_1')  # zapisuje dane z ramki
 # do pliku file.xlsx w arkuszu o nazwie Arkusz_1

Pandas – wyszukiwanie danych

 • Dwa alternatywne sposoby wyświetlenie danych z konkretnej kolumny i wiersza ramki (w tym przypadku wiersz o indeksie 0 i kolumna o nazwie name)
df.loc[0, "name"]
lub
df.name.loc[0]
 • Wyszukiwanie danych w ramce za pomocą filtra (składnia: df[filtr])
df[df.col_name == "name"]  # zwraca wiersze zawierające wartość name w kolumnie col_name
lub
df[df["col_name"] == "name"] # zwraca wiersze zawierające wartość name w kolumnie col_name

Zawężenie wyniku do wybranych kolumn. Wynikiem są wiersze zawierające wartość name w kolumnie col_name, przy czym wynik jest ograniczony do wyświetlenia wartości z kolumn col_x oraz col_y

df.loc[df.col_name == "name", ["col_x", "col_y"]]
lub
df.loc[df["col_name"] =="name", ["col_x", "col_y"]]

Dekoratory z parametrami – gra Fizz Buzz

Gra Fizz Buzz to klasyczne zadanie – test na odfiltrowanie z ciągu liczb tych, które są podzielne przez zadane liczby bez reszty tzn. jeśli mamy np. ciąg od 0 do 5 i szukamy takich liczb, które dzielą się np. przez 3 i przez 5 bez reszty, to kolejno otrzymujemy: dla 0 łańcuch FIZZBUZZ, dla 1 pusty łańcuch, dla 2 pusty łańcuch, dla 3 otrzymujemy FIZZ, dla 4 mamy pusty łańcuch i dla 5 mamy BUZZ.

Najprościej możemy to rozwiązać w następujący sposób:

def fizzbuzz(start, end, fizz, buzz):
  """ Sample fizzbuzz game"""
  for number in range(start, end + 1):
    if not number % fizz and not number % buzz:
      print(number, 'FIZZBUZZ')
      continue
    elif not number % fizz:
      print(number, 'FIZZ')
      continue
    elif not number % buzz:
      print(number, 'BUZZ')
      continue
    print(number)

Moje rozwiązanie zadania za pomocą dekoratorów wygląda następująco:

def fizz(fizz_number):
  def decor(func):
    def wrapper(*args):
      dict = func(*args)
      for key in dict:
        if not (key % fizz_number):
          dict[key] += 'FIZZ'
      return dict
    return wrapper
  return decor

Analogicznie funkcja buzz() wygląda następująco:

def buzz(buzz_number):
  def decor(func):
    def wrapper(*args):
      dict = func(*args)
      for key in dict:
        if not (key % buzz_number):
          dict[key] += 'BUZZ'
      return dict
    return wrapper
  return decor

Utworzę jeszcze funkcję numbers(), która będzie zwracała słownik o kluczach będących liczbami o zakresie podanym jako argumenty tzn.

def numbers(start, end):
  dict = {}
  for number in range(start, end + 1):
    dict[number] = ''
  return dict

Powyższą funkcję możemy zmodyfikować za pomocą utworzonych wcześniej dekoratorów z parametrami tzn.

@buzz(5)
@fizz(3)
def numbers(start, end):
  dict = {}
  for number in range(start, end + 1):
    dict[number] = ''
  return dict

Zmodyfikowany słownik możemy wyświetlić za pomocą wywołania zmodyfikowanej poprzez użycie dekoratorów funkcji numbers() tzn.

print(numbers(0, 15))

Można zauważyć, że obie funkcje dekoratora są bardzo podobne, więc aby uniknąć redundancji kodu możemy obie funkcje zastąpić jedną:

def fizzbuzz(number, message):
  def decor(func):
    def wrapper(*args):
      dict = func(*args)
      for key in dict:
        if not (key % number):
          dict[key] += message
      return dict
    return wrapper
  return decor

Definicja funkcji numbers() po dodaniu dekoratora będzie wyglądać następująco:

@fizzbuzz(5, 'BUZZ')
@fizzbuzz(3, 'FIZZ')
def numbers(start, end):
  dict = {}
  for number in range(start, end + 1):
    dict[number] = ''
  return dict