Przekazanie wartości do i z modala (framework Bulma) we Flasku

Rozwiązany problem: jak przekazać wartość do okna modalnego oraz jak przekazać wartość z okna modalnego do aplikacji we Flasku.

W przedstawianym przypadku każdy wiersz tabeli html zawiera przycisk umożliwiający anulowanie kontraktu. Dane dla poszczególnych wierszy są przekazywane z kontrolera za pomocą zmiennej contracts:

result = Contract.query.filter_by(
      customer_id=current_user.id).filter(
        Contract.status!='cancelled').order_by(
          Contract.id.desc()).paginate(page=page, per_page=per_page)
return render_template('contracts.html', title='Contracts', header=columns, contracts=result)

Dane dla wierszy są dostępne w szablonie:

{% for contract in contracts.items %}
  <tr>
    <td>{{ loop.index }}</td>
    {% for item in header %}
      <td>
         {{ contract[item] }}
      </td>
    {% endfor %}
  </tr>
{% endfor %}

Oprócz danych przekazanych z kontrolera należy dla każdego wiersza tabeli utworzyć przycisk uruchamiający odpowiedni modal – różniący się wartością parametru data-target tzn.

<button class="button mr-2 modal-button" data-target="modal{{contract.id}}" title="Cancel Contract">

Wartość parametru data-target będzie się różnić dla każdego wiersza w zależności od wartości contract.id , która to wartość jest unikatowa – klucz tabeli Contract.

W zależności od wartości parametru data-target uruchamiany jest modal o takiej samej wartości parametru id, tzn.

<div id="modal{{contract.id}}" class="modal">

Modal zawiera przycisk do zatwierdzenia zmian, w tym przypadku do anulowania kontraktu. Aby przekazać, jaki kontrakt ma zostać anulowany należy podać id kontraktu jako parametr do funkcji url_for() , tzn.

<form action="{{ url_for('contracts.cancel_contract', id=contract.id) }}">
      <button class="button is-danger is-rounded" formmethod="POST">Yes</button>
</form>

Przekazanie nazw kolumn tabeli do widoku jinja2 (Flask)

Rozwiązany problem: jak wstawić nagłówki kolumn tabeli sql do szablonu we Flasku.

Najpierw utworzę model – używając sqlalchemy tworzę klasę dziedziczącą po klasie model. Atrybuty tej klasy odpowiadają nazwom kolumn tabeli bazy danych. Przykładowa deklaracja klasy Contract będzie wyglądać następująco:

class Contract(db.Model):

Następnie w kontrolerze przekazuję nazwy kolumn z tak utworzonego modelu do szablonu:

@bp.route('/contract', methods=['GET'])
@login_required
def contracts(page=1, per_page=5):
  columns = = [m.key for m in Contract.__table__.columns]
  # some other code here, not important for this example
  return render_template('contracts.html', title='Contracts', header=columns)

Dane z nagłówka przekazanego do szablonu można np. umieścić w nagłówku tabeli html:

<thead>
  <tr>
    {% for item in header %}
      <th class="is-info">
        {{ item }}
       </th>
    {% endfor %}
   </tr>
 </thead>